Skautský slovníček

činovník

dospělý skaut, po získání určité kvalifikace vykonává nějakou funkci a podílí se na výchově nebo jiném zabezpečení činnosti mladších členů

družina

skupina zpravidla šesti skautů/skautek, kteří se pravidelně scházejí na program, výpravy. Program družinových schůzek připravují nejen vedoucí, ale podílejí se na něm i samotní členové.

junák

člen organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR, tzv. registrovaný skaut

Junák - svaz skautů a skautek ČR

největší ze skautských organizací v České republice; je kolektivním členem České rady dětí a mládeže a mezinárodních skautských organizací, v současné době má cca 45 000 členů všech věkových skupin

klubovna

prostor pro pravidelné schůzky, zázemí. Obvykle se o ni družiny dělí tak, že se schází v různé dny. Členové mají možnost si ji zabydlet podle svých představ.

oddíl

dvě a více družin řízených oddílovou radou, resp. vůdcem oddílu. Oddíl koordinuje vlastní činnost družin, vytváří nezbytné zázemí.

rangers

skautka cca od 15 let věku, horní hranice kolísá od 18 do 26 let věku (většinou podle pracovního zařazení a osobních dispozic)

rover

skaut cca od 15 let věku, horní hranice kolísá od 18 do 26 let věku (většinou podle pracovního zařazení a osobních dispozic)

skaut

původně z anglického scout (zvěd, průzkumník); chlapec, člen skautské organizace, ve věku 11-15 let

skautka

fem. od skaut, vzájemně kompatibilní; dívka ve věku 11-15 let

středisko

základní organizační jednotka Junáka s právní subjektivitou, ve většině vztahů vystupuje samostatně jako občanské sdružení. Sdružuje oddíly, poskytuje jim metodickou a materiální podporu, právní rámec pro jednání s jinými subjekty. 

středisková rada

skupina zvolených, případně jmenovaných činovníků podílející se na řízení střediska

světluška

mladší skautka, děvče obvykle ve věku 6-11 let

šestka

zvláštní označení pro družinu vlčat / světlušek

vlče

mladší skaut, chlapec obvykle ve věku 6-11 let

vůdce oddílu

odpovídá za výchovu a aktivity ve svěřeném oddílu, zastupuje jej ve střediskové radě. Přijímá nové členy, popř. členům do 18 let v odůvodněných případech ukončuje činnost. Vůdce oddílu musí mít vůdcovskou zkoušku, která je komplexní prověrkou připravenosti pro tuto funkci, umožňuje také vedení letního skautského tábora.

vůdce střediska

statutární orgán, je oprávněn jednat za středisko ve všech vztazích s jinými subjekty, řídí střediskovou radu, vůdcovská zkouška podmínkou.